Rzeczoznawcy pomog�!

Kfz-Gutachter helfen!

Wypadek drogowy - Niemcy, Austria, Szwajcaria, UE
Verkehrsunfall - Deutschland, �sterreich, Schweiz, Europ�ische Union

Car Accident in Germany, Austria and EU


+49 (0) 160 3388333 (Z Niemczech)

+48 600 920 920 (Z Polski)

+41 445 863 644 (z Szwajcarii)

+31 404 021 055 (z Holandii)

+43 660 6433533 (z Austrii)

Adwokat / Kancelaria adwokacka

(Niemcy, Austria, Polska)


Pomoc Prawna Po Wypadku Drogowym / Samochodowym Za Granic�


Wypadek samochodowy za granic� mo�e przydarzy� si� ka�demu. W takiej sytuacji niejednokrotnie wskazane lub niezb�dne okazuje si� skorzystanie w procedurze likwidacji szkody powypadkowej z fachowej pomocy prawnej �wiadczonej przez adwokata lub radc� prawnego.

W wi�kszo�ci kraj�w europejskich mo�na dzi� znale�� m.in. polskoj�zycznych adwokat�w, kt�rzy posiadaj� wieloletnie do�wiadczenie w sprawach dotycz�cych dochodzenia roszcze� odszkodowawczych za niezawinione szkody komunikacyjne powsta�e w wyniku kolizji lub wypadk�w drogowych.


Nasze wieloletnie do�wiadczenie w bran�y rzeczoznawczej i codzienny kontakt z Klientami poszkodowanymi na terenie Niemiec, Austrii czy w Polsce doprowadzi�y do nawi�zania przed kilkoma laty wsp�pracy z gronem prawnik�w (adwokat�w, radc�w prawnych) w kraju i za granic�. W�r�d partnerskich adwokat�w i kancelarii prawnych sieci MOTOEXPERT znale�� mo�na prawnik�w specjalizuj�cych si� w�a�nie w dochodzeniu roszcze� odszkodowawczych za szkody powsta�e w wyniku wypadk�w i kolizji drogowych na terenie Polski, Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Z uwagi na charakter prowadzonej przez nas dzia�alno�ci i �wiadcz�c szeroki zakres us�ug na rzecz os�b poszkodowanych w wypadkach i kolizjach komunikacyjnych, jeste�my w stanie poleci� naszym Klientom i wszystkim osobom poszkodowanym nie z w�asnej winy w wyniku wypadku drogowego, skorzystanie z fachowej i profesjonalnej pomocy prawnej naszych partner�w.

Je�li s� Pa�stwo zainteresowani skorzystaniem z naszych us�ug i uzyskaniem kontaktu telefonicznego do adwokata lub radcy prawnego z listy partnerskich kancelarii prawnych sieci MOTOEXPERT prosimy o kontakt telefoniczny lub emialowy z nasz� Central� w Norymberdze. Nasi polskoj�zyczni konsultanci ch�tnie odpowiedz� na Panstwa pytania i udziel� informacji o warunkach skorzystania z pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego w kraju lub za granic�.

TEL. +49 (0)911 9646 455

E-Mail: info@motoexpert.de
Zapraszamy!

Adwokaci po wypadkach drogowych - Niemcy, Austria, Polska

 


Copyright � Stan na dzie�: 23.08.2015r.
Wszelkie publikacje i u�ycia w/w tekstu surowo zastrze�one (z wyj�tkiem: o ile tekst nie zostanie w jakiejkolwiek formie zmieniony i zostanie podane �r�d�o jego pobrania z tzw. linkiem do strony internetowej).
Wy�ej wymienione informacje odzwierciedlaj� wy��cznie nasze praktyczne do�wiadczenie. Aby upewni� si� co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub wsp�pracuj�cymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokat�w na stronie www.motoexpert.com.pl).