Rzeczoznawcy pomog�!

Kfz-Gutachter helfen!

Wypadek drogowy - Niemcy, Austria, Szwajcaria, UE
Verkehrsunfall - Deutschland, �sterreich, Schweiz, Europ�ische Union

Car Accident in Germany, Austria and EU


+49 (0) 160 3388333 (Z Niemczech)

+48 600 920 920 (Z Polski)

+41 445 863 644 (z Szwajcarii)

+31 404 021 055 (z Holandii)

+43 660 6433533 (z Austrii)

ORZECZNICTWO S�DOWE

Koszty oceny technicznej MOTOEXPERT s� p�acone w Polsce

 

Jako niemiecka sie� rzeczoznawc�w samochodowych MOTOEXPERT z siedzib� w Norymberdze posiadamy wieloletnie do�wiadczenie zawodowe w zakresie opiniowania i wyceny szk�d komunikacyjnych powsta�ych na terenie Niemiec i w Polsce.

Zatem zgromadzone przez nas do�wiadczenie w bran�y rzeczoznawczej skutkuje r�wnie� znajomo�ci� powszechnie stosownych norm i procedur prawnych zwi�zanych z likwidaj� szk�d powypadkowych, kt�re nie zosta�y zawinione przez naszych Klient�w, a tak�e znajomo�ci� orzecznictwa s�dowego wydanego w Polsce i za granic� (w Niemczech).

Maj�c na uwadze aktualny stan prawny i prawomocne wyroki s�d�w powszechnych mo�emy wi�c w wybranych przypadkach �wiadczy� na rzecz naszych Klient�w doradztwo techniczno-prawne w sprawach szk�d komunikacyjnych powsta�ych na terenie Polski lub w Niemczech.

Dysponujemy bowiem orzecznictwem s�dowym w zakresie: ruchu drogowego, ustalania warto�ci rynkowej pojazdu lub pozosta�o�ci pojazdu, koszt�w rzeczoznawczych i adwokackich, stawek roboczogodzinowych czy w zakresie wykrocze� w ruchu drogowym (np. dotycz�cych mandat�w).

Wspomnany zbi�r wyrok�w, jakie zosta�y wydane przez s�dy powszechne w kraju i za granic�, mo�e bowiem stanowi� tzw. wyk�adni� prawa czyli interpretacj� obowi�zuj�cych przepis�w prawa i ustalenie tre�ci zawartych w nim norm prawnych. Zdarza si� bowiem, �e w trakcie procedury likwidacyjnej pojawiaj� si� okoliczno�ci powoduj�ce konieczno�� zastosowania wyk�adni s�dowej.

Niejednokrotnie przyczyn� rosn�cej ilo�ci orzecze� s�dowych, traktowanych dzi� jako wyk�adni� prawa, by�y zmiany spo�eczno-gospodarcze lub zbyt og�lny charakter normy prawnej, kt�r� nale�a�o zastosowa� w konkretnej procedurze likwidacyjnej.

Do wspomnianych orzecze� maj�cych szczeg�lne znaczenie dla os�b poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych zaliczane s� wydane (g��wnie w procesach cywilnych) wyroki i postanowienia s�d�w rejonowych i okr�gowych oraz S�du Najwy�szego, kt�re niejednokrotnie da�y jednoznaczn� odpowied� w kwestiach spornych, jakie mo�na by�o napotka� podczas likwidacji szkody komunikacyjnej.

Szczeg�lnie w skomplikowanych pod wzgl�dem prawnym przypadkach wspomnane oczecznictwo s�dowe mo�e by� pomocne dla os�b poszkodowanych.

Je�li zatem s� Pa�stwo osobami poszkodowanymi w wyniku niezawinionego wypadku samochodowego na terenie kraju lub za granic� oferujemy Pa�stwu mo�liwo�� zapoznania si� z orzecznictwem s�dowym zwi�zanym z wybran� szkod� komunikacyjn� lub wybranym problemem natury prawnej.

Zapytania w sprawie orzecze� s�dowych prosimy kierowa� do Centrali MOTOEXPERT w Norymberdze wy��cznie drog� elektroniczn� za po�rednictwem poczty e-mail, ka�dorazowo z kr�tkim opisem sprawy i problemu: INFO @ MOTOEXPERT.DE

ZAPRASZAMY!

 

MOTOEXPERT e.K.

 

Koszty ocen technicznych niemieckiego rzeczoznawcy

 


Copyright � Stan na dzie�: 23.08.2015r.
Wszelkie publikacje i u�ycia w/w tekstu surowo zastrze�one (z wyj�tkiem: o ile tekst nie zostanie w jakiejkolwiek formie zmieniony i zostanie podane �r�d�o jego pobrania z tzw. linkiem do strony internetowej).
Wy�ej wymienione informacje odzwierciedlaj� wy��cznie nasze praktyczne do�wiadczenie. Aby upewni� si� co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub wsp�pracuj�cymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokat�w na stronie www.motoexpert.com.pl).