Odszkodowanie za wypadek samochodowy ( drogowy ) lub kolizję drogową w Polsce !

Poszkodowany w wypadku samochodowym Polak lub jego reprezentant, za szkodę drogowa powstałą w Polsce w związku z ruchem pojazdu, za która odpowiedzialność cywilna objęta jest ubezpieczeniem OC, może dochodzić odszkodowania powypadkowego bezpośrednio od odpowiedzialnego towarzystwa ubezpieczeniowego .

Polskiemu poszkodowanemu przysługują następujące, możliwe do uzyskania rodzaje powypadkowych roszczeń odszkodowawczych :

Koszty naprawy samochodu / pojazdu po wypadku w Polsce

A) Na podstawie oryginalnej faktury warsztatu naprawczego w wysokości do maksymalnie 100% wartości brutto pojazdu sprzed wypadku. Faktura taka jest przeważnie weryfikowana przez rzeczoznawcę wykonującego opinię techniczną lub likwidatora szkód. Poszkodowany ma prawo do swobodnego wyboru właściwego warsztatu naprawczego w Polsce.

B) Według opinii rzeczoznawcy samochodowego / biegłego. W opinii technicznej kalkulacja prawdopodobnych kosztów naprawy opiera się na prawie i kryteriach obowiązujących w Polsce. Kalkulacja szkody jest wyliczana na podstawie cen nowych, oryginalnych części producenta danej marki i średniej regionalnej stawki roboczogodzinowej mechanika, elektryka, blacharza, lakiernika z regionu zamieszkania poszkodowanego lub z uwzględnieniem stawek roboczogodzinowych konkretnego warsztatu – o ile jest przedłożony rzeczoznawcy dowód potwierdzający zlecenie na naprawę w konkretnym warsztacie naprawczym. Stawki roboczogodzinowe wahają się w Polsce pomiędzy 50,00 PLN a nawet 280 PLN Brutto.

Podatek VAT 23 % jako zakres szkody komunikacyjnej 
Jak wynika z najnowszego orzeczenia Sądu Najwyższego, podatek VAT w wysokości 23% należy do zakresu szkody komunikacyjnej. Poszkodowany Polak ma prawo sprzedać nienaprawiony pojazd i żądać zwrotu kosztów naprawy brutto (wraz z podatkiem VAT) zgodnie z opinią techniczną rzeczoznawcy, niezależnie czy wystąpiła czy nie wystąpiła szkoda całkowita. Poszkodowany może też we własnym zakresie naprawiać samochód (bez faktury na naprawę), o ile wyliczony w opinii koszt naprawy nie przewyższył 100% wartości pojazdu sprzed kolizji, a następnie rozliczyć się na podstawie opinii rzeczoznawczej. W rozliczeniu tym obowiązują koszty naprawy według cen brutto (z podatkiem VAT). W wypadku tzw. szkody całkowitej istnieje prawo do wypłaty odszkodowania odpowiadającego wartości różnicy pomiędzy wartością pojazdu sprzed wypadku a oszacowaną wartością pojazdu po wypadku.

Zmniejszenie wartości rynkowej pojazdu  po wypadku drogowym

Przy większych uszkodzeniach, nawet wtedy, gdy samochód zostanie prawidłowo naprawiony, jest on już samochodem powypadkowym, którego sprzedaż jest utrudniona. Za tzw. zmniejszenie wartości rynkowej samochodu należy się również odszkodowanie. Z reguły dotyczy to głównie pojazdów, które nie są starsze niż 5 lat i które były bezwypadkowe.

Koszt sporządzenia powypadkowej opinii technicznej przez rzeczoznawcę 
W zasadzie poszkodowany może zlecić rzeczoznawcy z MOTOEXPERT wykonanie niezależnej opinii stwierdzającej wysokość szkody. Jednak koszty sporządzenia powypadkowej opinii technicznej są głównie płacone firmie MOTOEXPERT przez zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe. Polskie towarzystwa płacą koszty naszych rzeczoznawców pod warunkiem, że odpowiedzialne towarzystwo ubezpieczeniowe zgodziło się, aby opinię wykonał nasz rzeczoznawca lub o ile TU zleci nam wykonanie opinii bezpośrednio. Koszty za wykonanie powypadkowej Opinii Technicznej przez MOTOEXPERT są poszkodowanemu zwracane, o ile okaże się że opina wykonana przez towarzystwo ubezpieczeniowe była błędna i niewłaściwa.

Koszt Adwokata 
Inaczej niż w Niemczech koszty przedsądowego doradztwa prawnego w Polsce nie są pokrywane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy. Koszty Adwokata są jednak pokrywane w Polsce np. przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe DAS – o ile poszkodowany posiada ważne ubezpieczenie ochrony prawnej w TU DAS.

Koszt wydobycia pojazdu powypadkowego 
Koszty wyciagnięcia, wydobycia, a także niezbędnego załadunku pojazdu, który w wyniku zdarzenia znalazł się poza jezdnia np. w rowie, na polu czy w lesie, z reguły podlega zwrotowi. Koszty te w przypadku usługi dotyczącej pojazdów ciężarowych mogą wynieść nawet powyżej 5.000 PLN

Koszt holowania uszkodzonego w wypadku pojazdu 
Jeżeli uszkodzony pojazd nie nadaje się do ruchu drogowego lub jest technicznie niesprawny to z reguły przysługuje zwrot kosztu holowania do najbliżej położonego parkingu lub warsztatu samochodowego. Koszy transportu do najbliższego warsztatu wahają się pomiędzy 100 a 500 PLN, a w pojazdach ciężarowych i specjalistycznych mogą wahać się pomiędzy 300 a 1500 PLN

Koszt postoju uszkodzonego pojazdu powypadkowego
Koszty postoju uszkodzonego pojazdu na posesji pomocy drogowej lub warsztatu z reguły jest zwracany za okres naliczony do dnia wydania opinii technicznej rzeczoznawcy. Z reguły koszty postojowe dla samochodów osobowych wahają się od 5 do 20 PLN za dobę, a dla samochodów ciężarowych i autobusów od 20 do 60 PLN za dobę.

Koszt transportu uszkodzonego pojazdu do właściwego warsztatu naprawczego 
Koszt transportu uszkodzonego pojazdu do właściwego warsztatu w miejscu zamieszkania poszkodowanego, który może wynieść w przypadku pojazdu ciężarowego nawet klika tysięcy złotych, jest z reguły zwracany, pod warunkiem, że naprawa została w tym regionie zamieszkania rzeczywiście wykonana. Oczywiście z zastrzeżeniem, że nie wystąpiła szkoda całkowita.
Z tego powodu zaleca się wykonanie oględzin w warsztacie lub na posesji pomocy drogowej w regionie miejsca powstania szkody. Nasi rzeczoznawcy z reguły już krótko po oględzinach informują swego zleceniodawcę o prawdopodobieństwie wystąpienia szkody całkowitej.

Koszty wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy lub zakupu innego auta 
Poszkodowany używający uszkodzonego pojazdu do celów zarobkowych lub prowadzenia działalności gospodarczej może wynająć samochód porównawczy z wypożyczali samochodów na czas wykonania całkowitej naprawy lub – w przypadku szkody całkowitej – na czas niezbędny do zakupu innego pojazdu. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe potrącają maksymalnie do 20% jako rekompensatę za oszczędności na eksploatacji własnego auta.

Odszkodowanie za niekorzystanie z pojazdu uszkodzonego w wypadku drogowym 
Poszkodowana Firma można domagać się odszkodowania za brak możliwości używania samochodu (w tym również przy naprawie pojazdu we własnym zakresie). W przypadku uszkodzenia pojazdu służącego do celów zarobkowych musi zostać określona konkretna kwota odszkodowania np. dla firmy transportowej odpowiadająca kwocie utraconych zarobków wynikających z zawartych umów lub wyliczeń sporządzonych przez doradców podatkowych.

Inne możliwe roszczenia odszkodowawcze:

Zwrot udziału własnego 
O ile zostało pobrane odszkodowanie Autocasco od własnego towarzystwa ubezpieczeniowego i odciągnięty udział własny to możemy zażądać zwrotu odciągniętego udziału własnego od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku lub kolizji.

Koszty związane bezpośrednio z wypadkiem samochodowym / kolizją drogowa 
Koszty hotelu, zwrot kosztów biletów za przejazdy – wymagane jest przedłożenie oryginałów wraz z wiarygodnym uzasadnieniem konieczności.

Koszty zniszczonych podczas wypadku lub kolizji przedmiotów 
Jeżeli naprawa uszkodzonych przedmiotów jest nieekonomiczna lub niemożliwa poszkodowanemu przysługuje zwrot ich kosztów. Dotyczy to np. zniszczonej odzieży, zegarków, aparatów, radia, ładunku samochodu itp.

Koszty rejestracji nowego pojazdu 
W przypadku szkody całkowitej można zażądać zwrotu kosztów związanych z zarejestrowaniem nowego pojazdu oraz wydatków poniesionych na nowe tablice rejestracyjne

Koszty opłaconej akcyzy 
W przypadku szkody całkowitej można w niektórych przypadkach zażądać zwrotu poniesionych kosztów związanych z uiszczoną opłatą akcyzową za sprowadzony zza granicy pojazd – o ile nie jest możliwe zakupienie podobnego pojazdu w kraju.

Inne poniesione przez poszkodowanego wydatki 
Zwrot poniesionych kosztów związanych ze zdarzeniem są zwracane, o ile zostały udokumentowane np. koszt korespondencji, koszt przeprowadzonych rozmów telefonicznych.

Koszty przebudowy / zabudowy urządzeń w pojeździe powypadkowym

W przypadku powypadkowej szkody całkowitej w pojeździe osobowym, ciężarowym, specjalistycznym często można żądać zwrotu poniesionych kosztów niezbędnego przebudowania wymienionych niżej kosztownych urządzeń i agregatów z uszkodzonego podczas wypadku lub kolizji pojeździe do auta nowo zakupionego np.:, chłodnia, dźwig, ogrzewanie dodatkowe, wzmacniacz, agregat, instalacja gazowa , itp.( dotyczy głównie osprzętu dodatkowo zamontowanego).

Koszty importu / cła / akcyzy itp
Dotyczy szkody całkowitej w pojazdach powypadkowych spoza Europy i rzadko spotykanych w Europie np. Buick, Aston Martin, Lincoln itp., którego nie da się zakupić w Polsce i pozostaje jedynie import spoza Unii Europejskiej. Wówczas po wypadku lub kolizji samochodowej możliwe jest by zażądać zwrotu wszelkich niezbędnych i poniesionych kosztów importu. Do kosztów tych należą m.in.: oplata celna , oplata transportu morskiego , opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia transportowego itd.

Koszty leczenia po szkodach cielesnych 
Podczas wypadku lub kolizji drogowej może dojść do szkód cielesnych i wówczas koszty związane z leczeniem poszkodowanego mogą podlegać zwrotowi. Do wspomnianych kosztów za szkody osobowe należą np. koszty wizyt u lekarza, koszty pobytu w szpitalu, koszty niezbędnych leków, protez, sprzętu rehabilitacyjnego itp. Ponieważ prawie wszyscy poszkodowani są ubezpieczeni ustawowo, roszczenia te przechodzą automatycznie na rzecz kas chorych.

Utracone zarobki 
Do szkód powypadkowych zalicza się także zarobki utracone w wyniku powypadkowej niezdolności do pracy. Jeżeli w wyniku wypadku (lub kolizji) dojdzie do trwałego zmniejszenia zdolności do pracy, mamy prawo do odpowiedniej renty, tak długo, jak długo prawdopodobnie byśmy pracowali. Jeżeli przez jakiś czas otrzymywaliśmy pieniądze czy to ze strony zakładu pracy, czy też od kasy chorych to roszczenie tego typu przechodzi automatycznie na te instytucje.

Koszty przekwalifikowania zawodowego 
Jeżeli okaże się, że po wypadku samochodowym będziemy musieli się przekwalifikować i wyuczyć nowego zawodu, to koszty takiego przekwalifikowania powinny po wypadku lub kolizji samochodowej być również wyrównane poszkodowanemu.

Zadośćuczynienie po wypadku lub kolizji samochodowej 
Jeżeli sprawca wypadku drogowego w Polsce odpowiada na zasadzie winy, to w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia możemy domagać się odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznane krzywdy. Wysokość takiego odszkodowania zależy od wielu czynników, takich jak: stopień i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych (pobyt w szpitalu, bolesność zabiegów, wykonane operacje itp.), trwałość skutków wypadku (kalectwo, oszpecenie, bezradność życiowa), prognozę na przyszłość (polepszenie lub pogorszenie stanu zdrowia), wiek poszkodowanego oraz jego sytuację osobistą i majątkową osoby poszkodowanej.

 

W przypadkach wypadków śmiertelnych występują następujące rodzaje zadośćuczynień i odszkodowań za szkody powypadkowe:

Koszty pogrzebu ofiary wypadku 
W przypadku śmierci pokrzywdzonego wskutek wypadku drogowego spadkobiercom zmarłego przysługuje prawo do odszkodowania będącego zwrotem kosztów pogrzebu. W skład tych kosztów wchodzą m.in. koszty grobu, nagrobka, świadectwa zgonu, ogłoszenia w gazecie, koszty stypy, wieńce, kwiaty itp.

Zapewnienie środków utrzymania rodzinie zmarłego 
Gdy zmarły wskutek wypadku drogowego pozostawił osoby, które były na jego utrzymaniu – np. żonę i dzieci – osoby te maja prawo do otrzymania tzw. środków utrzymania, które gdyby żył łożyłby na nie zmarły. Wysokość tych świadczeń określona jest w odpowiednich przepisach regulujących świadczenia alimentacyjne.

Wypadek drogowy/wypadek samochodowy/kolizja drogowa w Polsce!

Masz pytania? Wybierz sposób i skontaktuj się z nami !