ORZECZNICTWO SĄDOWE

Koszty oceny technicznej MOTOEXPERT są płacone w Polsce

Jako niemiecka sieć i Stowarzyszenie rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT  posiadamy wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie opiniowania i wyceny szkód komunikacyjnych powstałych na terenie Niemiec i w Polsce.

Zatem zgromadzone przez nas doświadczenie w branży rzeczoznawczej skutkuje również znajomością powszechnie stosownych norm i procedur prawnych związanych z likwidają szkód powypadkowych, które nie zostały zawinione przez naszych Klientów, a także znajomością orzecznictwa sądowego wydanego w Polsce i za granicą (w Niemczech). 

Mając na uwadze aktualny stan prawny i prawomocne wyroki sądów powszechnych możemy więc w wybranych przypadkach świadczyć na rzecz naszych Klientów doradztwo techniczno-prawne w sprawach szkód komunikacyjnych powstałych na terenie Polski lub w Niemczech. 

Dysponujemy bowiem orzecznictwem sądowym w zakresie: ruchu drogowego, ustalania wartości rynkowej pojazdu lub pozostałości pojazdu, kosztów rzeczoznawczych i adwokackich, stawek roboczogodzinowych czy w zakresie wykroczeń w ruchu drogowym (np. dotyczących mandatów). 

Wspomnany zbiór wyroków, jakie zostały wydane przez sądy powszechne w kraju i za granicą, może bowiem stanowić tzw. wykładnię prawa czyli interpretację obowiązujących przepisów prawa i ustalenie treści zawartych w nim norm prawnych. Zdarza się bowiem, że w trakcie procedury likwidacyjnej pojawiają się okoliczności powodujące konieczność zastosowania wykładni sądowej. 

Niejednokrotnie przyczyną rosnącej ilości orzeczeń sądowych, traktowanych dziś jako wykładnię prawa, były zmiany społeczno-gospodarcze lub zbyt ogólny charakter normy prawnej, którą należało zastosować w konkretnej procedurze likwidacyjnej. 

Do wspomnianych orzeczeń mających szczególne znaczenie dla osób poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych zaliczane są wydane (głównie w procesach cywilnych) wyroki i postanowienia sądów rejonowych i okręgowych oraz Sądu Najwyższego, które niejednokrotnie dały jednoznaczną odpowiedź w kwestiach spornych, jakie można było napotkać podczas likwidacji szkody komunikacyjnej. 

Szczególnie w skomplikowanych pod względem prawnym przypadkach wspomnane oczecznictwo sądowe może być pomocne dla osób poszkodowanych. 

Jeśli zatem są Państwo osobami poszkodowanymi w wyniku niezawinionego wypadku samochodowego na terenie kraju lub za granicą oferujemy Państwu możliwość zapoznania się z orzecznictwem sądowym związanym z wybraną szkodą komunikacyjną lub wybranym problemem natury prawnej. 

Zapytania w sprawie orzeczeń sądowych prosimy kierować do Centrali MOTOEXPERT w Norymberdze wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail, każdorazowo z krótkim opisem sprawy i problemu: INFO @ MOTOEXPERT.DE 

ZAPRASZAMY!

 

MOTOEXPERT 

Koszty ocen technicznych niemieckiego rzeczoznawcy


Masz pytania? Wybierz sposób i skontaktuj się z nami !