Wypadek drogowy (samochodowy) lub kolizja w Niemczech !

Jak zachować się na miejscu wypadku lub kolizji drogowej w Niemczech?

1) Zatrzymać się! 

Po każdym wypadku samochodowym lub kolizji drogowej na terenie Niemiec należy się niezwłocznie zatrzymać, zgasić silnik wprowadzonym pojeździe, włączyć światła awaryjne, zaciągnąć hamulec ręczny, bezpiecznie opuścić pojazd i unikać stwarzania niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym.

2) Udzielić pomocy poszkodowanym wskutek wypadku/kolizji w Niemczech!

Należy sprawdzić, czy uczestnicy wypadku lub kolizji, jaka miała miejsce na terenie Niemiec nie odnieśli obrażeń cielesnych, a w razie konieczności należy ewakuować z pojazdu wszystkie poszkodowane w wypadku osoby i przetransportować je w bezpieczne miejsce. W dalszej kolejności należy udzielić im pierwszej pomocy i wezwać – osobiście lub pośrednio – niemieckie pogotowie (nr 112 lub 19222) i policję (nr 110). Jeżeli są ofiary śmiertelne, nie powinno się niczego ruszać, aż do przyjazdu policji na miejsce wypadku lub kolizji, chyba że czynności te służyłyby ratowaniu życia innych poszkodowanych. Zdecydowanie nie wolno jednak opuszczać miejsca wypadku, chyba że jedynie w celu wezwania niezbędnej pomocy! Należy pamiętać, że nieudzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym na terenie Niemiec jest przestępstwem i może nieść za sobą poważne konsekwencje natury prawnej.

3) Zabezpieczyć miejsce wypadku.

Po wypadku w Niemczech należy możliwie jak najszybciej ocenić, czy sytuacja powypadkowa może ulec pogorszeniu i podjąć działania zapobiegawcze. Należy wówczas włączyć światła awaryjne, ustawić trójkąt ostrzegawczy, a w razie konieczności ostrzegać innych uczestników ruchu osobiście np. poprzez odpowiednie gesty lub w każdy inny sposób, który pozwoli ostrzec nadjeżdżające pojazdy. Takie zachowanie pozwoli uniknąć najechania na pojazdy i osoby uczestniczące w wypadku drogowym w Niemczech. Z

4) Zwerbować uczestników ruchu do pomocy.

5) Nie torować ruchu drogowego. 

Jeżeli w wyniku wypadku (kolizji) w Niemczech żaden z uczestników nie ucierpiał cieleśnie i nie ma wątpliwości co do ustalenia winnego, należy jak najszybciej zjechać lub gdy to niemożliwe zepchnąć pojazdy na pobocze tak, by nie utrudniały ruchu i pozwalały innym uczestnikom ruchu na kontynuowanie jazdy.

Uwaga! Nierzadko sprawca wypadku w Niemczech, początkowo deklarujący na miejscu zdarzenia swą winę za spowodowanie wypadku drogowego po pewnym czasie zmienia zdanie i zrzuca winę na druga stronę czyli na polskiego kierowcę. Wtedy policja nie jest już w stanie w pełni zrekonstruować przebiegu zdarzenia i często opiera się jedynie na rozbieżnych zeznaniach uczestników wypadku samochodowego w Niemczech. Przez ten fakt może być utrudniona likwidacja szkód. Decyzję co do ewentualnej winy i wezwania Policji należy wiec podjąć (w zależności od konkretnego przypadku) jeszcze przed usunięciem pojazdu z miejsca zdarzenia.

6) Wezwać Policję (nr alarmowy 110).

Po wypadku drogowym lub poważnej kolizji samochodowej w Niemczech Policję należy wezwać zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że mogło zostać popełnione przestępstwo (np. wtedy, gdy drugi uczestnik sprawia wrażenie nietrzeźwego, ucieka z miejsca wypadku lub odmawia okazania swoich dokumentów). Jeżeli po wypadku drogowym nie ma osób cieleśnie poszkodowanych ani nie doszło do popełnienia przestępstwa, nie mamy obowiązku wzywać Policji. Profilaktycznie jednak warto to zrobić, biorąc pod uwagę to, że zdarzenie (wypadek, kolizja) powstało w obcym kraju. Niewątpliwie bardzo przydatne w procedurze likwidacji szkody będzie zaświadczenie od Policji, potwierdzające opisaną wersję zdarzeń, co uniemożliwi sprawcy wypadku drogowego w Niemczech wycofanie się ze złożonego oświadczenia, czego w innym przypadku nigdy nie można wykluczyć. Policja w Niemczech nie może odmówić polskiemu kierowcy przyjazdu na miejsce zdarzenia, nawet gdy wystąpiła stosunkowo niewielka szkoda samochodowa. Przybyłej na miejsce wypadku lub kolizji drogowej Policji powinno się opisać szczegółowo przebieg zdarzenia. Bardzo ważne jest także sprawdzenie treści notatki policyjnej jeszcze przed jej odebraniem w celu upewnienia się, czy na pewno wszelkie podane informacje zostały prawidłowo odnotowane.

Uwaga! Jeśli polski kierowca nie jest w stanie porozumieć się z niemiecką Policją by opisać jej przebiegu wypadku np. ze względu na problemy z językiem lub nieznajomość języka niemieckiego, wówczas należy skorzystać w pomocy tłumacza. W takim przypadku można zadzwonić do centrali MOTOEXPERT, a ekspert mówiący w języku polskim i niemieckim bezpłatnie przetłumaczy policji podane przez polskiego poszkodowanego informacje.

7) Spisanie danych uczestników. 

Zawsze dodatkowo, dla swojej pewności, należy samodzielnie zanotować dokładne dane wszystkim uczestników wypadku drogowego w Niemczech (nazwisko, adres, numer rejestracyjny samochodu, numer polisy ubezpieczeniowej, nazwa zakładu ubezpieczeń). Warto zaznaczyć, że kierujący pojazdami mają obowiązek wzajemnego podania sobie swoich danych, a okazanie dokumentów wcale nie oznacza przyznania się do winy. Dobrze jest wiec po wypadku samochodowym na terenie Niemiec zanotować również dane osobiste ewentualnych świadków zdarzenia. Jeżeli istnieje możliwość wykonania zdjęć, zalecamy jak najbardziej fotografowanie miejsca wypadku w Niemczech i wszystkich uszkodzeń pojazdów powstałych podczas zdarzenia.

8) Podpisywanie dokumentów. 

Nie jest rozsądnym podpisywanie przez kierowcę biorącego udział w wypadku w Niemczech jakichkolwiek dokumentów, których treść jest dla niego niezrozumiała lub nieczytelna. Nie należy także podpisywać potwierdzenia winy tzw. Schuldbekenntnis! Dokumentacje powinno się ograniczyć jedynie do opisu przebiegu wypadku drogowego w Niemczech w taki sposób, w jaki my to odebraliśmy. W sytuacji stresu może się zdarzyć, że kierowca, który nie jest ekspertem w dziedzinie ruchu drogowego, dokona niewłaściwej oceny zdarzenia.

9) Wezwać pomoc drogową. 

Technicznie niesprawny po wypadku w Niemczech pojazd powinien być przetransportowany przez najbliższą pomoc drogową do najbliższego warsztatu samochodowego lub na parking. Koszt tej usługi na terenie Niemiec, w zależności od szeregu czynników, może wynieść od 150 do 400 euro, a w pojazdach ciężarowych może wzrosnąć nawet do 1200 euro. Niemieckie pomoce drogowe zwyczajowo żądają natychmiastowej zapłaty za wykonaną usługę. Jeśli nie jest to możliwe, to pojazd powypadkowy jest transportowany na plac pomocy drogowej, gdzie do dnia odbioru pojazdu naliczana jest oplata postojowa (za każdy dzień od 5 do 30 euro).

Uwaga! Nie ma jednak konieczności płacenia w/w kosztów pomocy drogowej i transportu pojazdu, o ile usługę wykona jedna z ponad 330 partnerskich pomocy drogowych rozmieszczonych na terenie Niemiec i znajdujących się na liście MOTOEXPERT. Pomoce drogowe z listy MOTOEXPERT jako jedyne akceptują cesje wierzytelności podpisywane przez polskich poszkodowanych. Informacje dotyczące namiarów na najbliższą partnerską pomoc drogową uzyskuje się dzwoniąc do centrali MOTOEXPERT – numer niemieckiej linii telefonicznej + 49 911 9646 455.

Bezpłatne porady! Dzwoniąc do centrali MOTOEXPERT pod numer linii informacyjne + 49 911 9646 455  i rozmawiając w języku polskim z konsultantem lub rzeczoznawcą, można uzyskać natychmiastową, bezpłatną poradę w zakresie szkód komunikacyjnych.

 

Kolejne działania po wypadku lub kolizji drogowej na terenie Niemiec

W przypadku niezawinionej szkody po wypadku na terenie Niemiec poszkodowany ma prawo zlecić bezpośrednio wykonanie niezależnej opinii rzeczoznawczej, służącej ustaleniu wysokości szkody i zabezpieczeniu materiałów dowodowych, wybranemu przez siebie rzeczoznawcy samochodowemu.

Rzeczoznawcy techniki samochodowej z Niemiec – z wyjątkiem rzeczoznawców MOTOEXPERT – za wykonywane usługi żądają zapłaty z góry. Koszty wykonania opinii technicznej przez MOTOEXPERT (w przypadku szkód OC) pokrywane są na podstawie podpisanej przez Klienta cesji wierzytelności. Wówczas za usługę zapłaty dokonuje towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku w Niemczech.

W przypadku szkody zawinionej na terenie Niemiec – o ile posiadane jest ważne ubezpieczenie Autocasco – najlepiej jest zwrócić się bezzwłocznie do swego towarzystwa ubezpieczeniowego z zapytaniem, czy możliwe jest zlecenie wykonania niezależnej opinii rzeczoznawczej przez rzeczoznawców z MOTOEXPERT.

W przypadku kolizji lub wypadku komunikacyjnego w Niemczech zarejestrowany w Polsce, a uszkodzony na terenie Niemiec pojazd często nie powinien być w ogóle kosztownie transportowany do Polski celem wykonania niezbędnej opinii technicznej. Wysokie koszty takiego transportu w wielu przypadkach mogą nie zostać pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe, ze względu na spoczywający na poszkodowanym obowiązek wystrzegania się powiększania kosztów oraz rozmiarów szkody.

Radzimy wiec jak najprędzej zlecić wykonanie niezbędnej opinii technicznej niemieckiemu, regionalnemu rzeczoznawcy z MOTOEXPERT. W centrali MOTOEXPERT w Norymberdze polscy konsultanci przyjmują od osób poszkodowanych w języku polskim zlecenia, umożliwiając jednocześnie szczegółowe konsultacje i odpowiedzieć na pytania natury techniczno-prawnej dotyczące szkody.

Ponadto rzeczoznawcy należący do sieci niemieckich i polskich rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT znajdują się zawsze w pobliżu miejsca postoju uszkodzonego pojazdu na terenie całych Niemiec i są w stanie wyjątkowo szybko dokonać oględzin pojazdu po wypadku lub kolizji drogowej w Niemczech.

Polakowi poszkodowanemu w Niemczech przysługuje również prawo do uzyskania pomocy prawnej adwokata, który profesjonalnie i nieodpłatnie będzie reprezentował swego polskiego Klienta w procedurze likwidacji szkody, przyczyniając się tym samym do uzyskania przez poszkodowanego w możliwie najkrótszym czasie zadowalającego odszkodowania za wypadek w Niemczech.

Szacujemy, że ok. 90 % poszkodowanych Polaków korzysta z tej jakże atrakcyjnej możliwości i uważamy, że poszkodowany polski kierowca we własnym interesie powinien skorzystać z tego rozwiązania – nie tylko w kwestiach spornych i przy wysokich szkodach materialnych lub osobowych, ale w każdym możliwym przypadku.

Aby jak najszybciej rozpocząć procedurę likwidacji szkody po wypadku w Niemczech warto skorzystać z pomocy profesjonalistów i w pierwszej kolejności zadbać o wykonanie niezależnej i kompleksowej wyceny szkód powypadkowych.By znaleźć niezależnego rzeczoznawcę samochodowego, który sporządzi właściwą opinię techniczną warto skontaktować się z centralą sieci MOTOEXPERT w Norymberdze. Kontakt z siecią polskich i niemieckich rzeczoznawców techniki samochodowej jest możliwy w języku polskim pod nr tel. +49 911 9646 455.

 

MOTOEXPERT e.K.

Autowypadek, kolizja drogowa w Niemczech !

 

  Copyright © Stan na dzień: 23.08.2015r.
Wszelkie publikacje i użycia w/w tekstu surowo zastrzeżone (z wyjątkiem: o ile tekst nie zostanie w jakiejkolwiek formie zmieniony i zostanie podane źródło jego pobrania z tzw. linkiem do strony internetowej).
Wyżej wymienione informacje odzwierciedlają wyłącznie nasze praktyczne doświadczenie. Aby upewnić się co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub współpracującymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokatów na stronie www.motoexpert.com.pl).

 

Masz pytania? Wybierz sposób i skontaktuj się z nami !