Odszkodowanie za wypadek samochodowy, kolizję drogowa w Niemczech z OC pojazdu sprawcy w Niemczech! PEŁNE ODSZKODOWANIE

Poszkodowany np. Polak lub jego reprezentant, za szkodę powstałą w Niemczech w związku z ruchem pojazdu, za która odpowiedzialność objęta jest ubezpieczeniem OC, może dochodzić odszkodowania bezpośrednio od odpowiedzialnego, niemieckiego towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku samochodowego, kolizji drogowej.

 

Na warunkach prawa niemieckiego np. polskiemu poszkodowanemu po wypadku samochodowym lub kolizji drogowej na terenie Niemiec przysługują następujące rodzaje roszczeń :

Koszty naprawy pojazdu uszkodzonego podczas wypadku/kolizji

A) Zwrot kosztów naprawy pojazdu powypadkowego według oryginalnej faktury polskiego lub niemieckiego warsztatu naprawczego w wysokości do maksymalnie 130% wartości brutto pojazdu sprzed wypadku. Wówczas faktura taka jest zawsze weryfikowana przez rzeczoznawcę wykonującego opinię techniczną. Poszkodowany ma jednak pełne prawo do swobodnego wyboru właściwego warsztatu naprawczego zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

B) Zwrot kosztów naprawy pojazdu po wypadku według opinii polskiego lub niemieckiego rzeczoznawcy samochodowego. Opinia techniczna MOTOEXPERT opiera się na prawie i lukratywnych dla poszkodowanego kryteriach obowiązujących w Niemczech. Oznacza to, ze kalkulacja szkody jest wyliczana na podstawie cen nowych, oryginalnych części producenta danej marki i wg. stawek roboczogodzinowych, które wynoszą w zależności od regionu nawet do 240,00  euro. Poszkodowany ma prawo sprzedać nienaprawiony pojazd i żądać zwrotu kosztów naprawy netto (bez podatku VAT) zgodnie z opinią techniczną rzeczoznawcy np. z MOTOEXPERT niezależnie, czy wystąpiła szkoda całkowita, czy też nie. Poszkodowany może też we własnym zakresie naprawiać samochód (bez faktury na naprawę), o ile wyliczony w opinii koszt naprawy nie przewyższył 100% wartości pojazdu sprzed wypadku/kolizji, a następnie rozliczyć się na podstawie opinii rzeczoznawczej. W rozliczeniu tym obowiązują koszty naprawy według cen netto (bez podatku VAT), chyba że poszkodowany jest w stanie przedłożyć oryginały rachunków kupna nowych części zamiennych, które zawierają zapłacony podatek VAT. Wtedy otrzyma zwrot zapłaconego podatku VAT (niem. MwST ).

 

Wartość samochodu (pojazdu)

W przypadku tzw. szkody całkowitej (Totalschaden) poszkodowanemu np. Polakowi za zniszczony pojazd przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości, która pozwoli na to, by poszkodowany był w stanie zakupić porównawczy pojazd w swym regionie zamieszkania u dilera lub u profesjonalnego sprzedawcy aut i to z dwuletnią gwarancją. W tym przypadku wpływ na oszacowanie właściwej wartości pojazdu mają między innymi: data pierwszej rejestracji, rok budowy, stan techniczny pojazdu, przebieg całkowity, ilość poprzednich właścicieli, stopień zadbania, pochodzenie, charakter eksploatacji, wyposażenie standardowe i dodatkowe,, wcześniejsze naprawy i jakość ich wykonania, serwisowanie, itd. Istotna w określaniu wartości pojazdu jest także aktualna, regionalna sytuacja rynkowa. I tu rodzi się główny problem. Niestety bardzo czesto niemieccy rzeczoznawcy  z wyjatkiem rzeczoznawcow z MOTOEXPERT nie znają w ogóle stanu i realiów rynku z regionu zamieszkania poszkodowanego obcokrajowca np. Polaka. Rzeczoznawcy ci szacują jego wartość dokładnie tak, jak gdyby był to pojazd na niemieckich znakach rejestracyjnych. A za tak oszacowaną wartość, która stała się podstawą do wypłaty odszkodowania, Polak na swym regionie zamieszkanie  czesto może co najwyżej zakupić gorszy, starszy samochód. W opinii technicznej wykonanej przez rzeczoznawców samochodowych z MOTOEXPERT stwierdzane są dokładne wartości pojazdów z uwzględnieniem wszelkie kryteriów, w tym sytuacji na polskim rynku regionalnym.

Zmniejszenie wartości rynkowej pojazdu powypadkowego 
Zgodnie z niemieckim prawem odszkodowanie za zmniejszenie wartości rynkowej auta powypadkowego należne jest poszkodowanemu w wypadku na terenie Niemiec. Przy większych uszkodzeniach, nawet wtedy, gdy samochód zostanie prawidłowo naprawiony, jest on już uznawany jako samochód powypadkowy (Unfallwagen), którego sprzedaż jest utrudniona. Zatem za zmniejszenie wartości rynkowej samochodu (tzw. Wertminderung) również należy się odszkodowanie. Z reguły dotyczy to  pojazdów, które nie są starsze niż 10 lat i które wcześniej były bezwypadkowe.

Koszty sporządzenia opinii technicznej u rzeczoznawcy np. w MOTOEXPERT. 
Poszkodowanemu w wypadku lub kolizji w Niemczech przysługuje – inaczej niż w Polsce – prawo swobodnego wyboru rzeczoznawcy samochodowego. Koszt wykonanej przez rzeczoznawców z MOTOEXPERT opinii technicznej (tzw. Schadengutachten) generalnie jest rozliczany na podstawie cesji wierzytelności i bezpośrednio opłacany przez odpowiedzialne towarzystwo ubezpieczeniowe z OC polisy sprawcy, a nie przez poszkodowanego. Bardzo wazne! Polecane a nawet wskazane jest skorzystanie z niezależnie wybranego przez poszkodowanego rzeczoznawcy  niezależnego np. z stowarzyszenia MOTOEXPERT ze względu na jego bezstronność. Poszkodowany ma prawo żądać zwrotu kosztów pracy rzeczoznawcy, jeżeli oszacowana wartość szkody w Niemczech wyniesie co najmniej 750 euro, co występuje w zdecydowanej większości kolizji i wypadków drogowych. Niemieccy rzeczoznawcy z obawy, że nie otrzymają zapłaty za swą pracę, rozliczają się z obcokrajowcami (w tym z Polakami) jedynie gotówkowo – nierzadko żądając wysokich zaliczek, a swoja opinię techniczna wydają dopiero po zapłaceniu kosztów za jej wykonanie. Wszyscy rzeczoznawcy z MOTOEXPERT akceptują podpisane przez Polaków cesje wierzytelności i na ich podstawie bezgotówkowo wykonują swoja pracę, otrzymując swoje wynagrodzenie bezpośrednio od zobowiązanego do wypłaty odszkodowania towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia drogowego z  polisy OC Wypadek samochodowy, kolizja w Niemczech = Zleć wykonanie opinii MOTOEXPERT-owi.

Koszty Adwokata reprezentującego poszkodowanego w Niemczech 
Inaczej niż w Polsce koszty doradztwa prawnego są generalnie pokrywane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku lub kolizji drogowej w Niemczech i pilsy OC sprawcy pojazdu. Niemieccy Adwokaci (mówiący po polsku), z którymi współpracuje MOTOEXPERT w przeciwieństwie do innych Adwokatów w Niemczech, generalnie nie pobierają od poszkodowanego obcokrajowca, a w szczególności od Polaka, żadnych zaliczek.

Koszty wydobywania i holowania uszkodzonego pojazdu (Abschleppkosten) 
Jeżeli uszkodzony podczas wypadku lub kolizji w Niemczech pojazd nie nadaje się do ruchu drogowego to z reguły poszkodowanemu przysługują koszty holowania pojazdu powypadkowego do najbliżej znajdującego się odpowiedniego warsztatu samochodowego lub na najbliższy parking. Transport do Polski do warsztatu naprawczego jest często w pełni zwracany osobie poszkodowanej, o ile nie wystąpiła na warunkach niemieckich szkoda całkowita (Totalschaden).

Koszty wynajmu przez poszkodowanego pojazdu zastępczego 
Poszkodowany w wypadku drogowym w Niemczech może wynająć samochód zastępczy na czas naprawy uszkodzonego auta lub w (przy szkodach całkowitych) na czas niezbędny do zakupu nowego pojazdu. Firma ubezpieczeniowa potrąca wówczas maksymalnie do 20% jako rekompensatę za tzw. oszczędności na eksploatacji własnego auta.


Odszkodowanie za niekorzystnie z pojazdu (Nutzungsausfallschaden) 
Zamiast wynajmowania samochodu zastępczego poszkodowany w wypadku lub kolizji w Niemczech może domagać się odszkodowania za brak możliwości użytkowania własnego samochodu (w tym również przy naprawie we własnym zakresie). Przysługuje ono wtedy za okres naprawy pojazdu i zależy od klasy posiadanego samochodu. Wysokość odszkodowania jest z reguły określana w opinii technicznej rzeczoznawcy samochodowego wg stawki ryczałtowej liczonej za dzień. W przypadku uszkodzenia podczas wypadku samochodowego pojazdu służącego do celów zarobkowych musi zostać określona również konkretna kwota odszkodowania (np. dla firmy transportowej odpowiadająca kwocie utraconych zarobków wynikających z zawartych umów lub wyliczeń sporządzonych przez doradców ds. podatkowych).

Inne możliwe roszczenia odszkodowawcze:

Zwrot udziału własnego 
O ile zostało pobrane przez poszkodowanego w szkodzie w Niemczech odszkodowanie Autocasco od własnego towarzystwa ubezpieczeniowego i odciągnięty tzw. udział własny, to osoba poszkodowana może zażądać zwrotu odciągniętego udziału własnego od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku / kolizji w Niemczech.

Koszty bezpośrednio związane z wypadkiem na terenie Niemiec  
Osobie poszkodowanej mogą zostać po wypadku w Niemczech zwrócone także m.in. koszty hotelu, koszt biletów za transport np. kolejowy. Aby moc starać się o zwrot poniesionych kosztów wymagane jest jednak przedłożenie oryginałów rachunków wraz z wiarygodnym uzasadnieniem konieczności poniesienia w/w kosztów.

Koszty zniszczonych podczas wypadku w Niemczech przedmiotów
Jeżeli w wypadku drogowym w Niemczech uległy zniszczeniu przedmioty należące do poszkodowanych, a ich naprawa jest nieekonomiczna lub niemożliwa, poszkodowanemu przysługuje zwrot ich kosztów. Dotyczy to np. odzieży, zegarków, sprzętu elektronicznego, aparatów, radia, bagażu, ładunku samochodu itd.

Koszty postoju uszkodzonego pojazdu  powypadkowego
Osoba poszkodowana po szkodzie w Niemczech może domagać się zwrotu opłaty postojowej za okres do dnia wydania opinii rzeczoznawcy (dla samochodów osobowych 10-35 euro za dzień, dla samochodów ciężarowych lub autobusów 50-120 euro za dzień).

Odszkodowanie ryczałtowe (tzw. Unfallpauschale)

Zwrot drobnych kosztów związanych ze zdarzeniem bez konieczności udokumentowania, takich jak koszt korespondencji, koszty przeprowadzonych rozmów telefonicznych.

Koszty rejestracji nowego pojazdu 
W przypadku szkody całkowitej (tzw. Totalschaden) poszkodowany w Niemczech może zażądać wyrównania kosztów związanych z wyrejestrowaniem starego samochodu i zarejestrowaniem nowego, jak i wydatków poniesionych na nowe tablice rejestracyjne (tzw. Unmeldekosten).

Koszty opłaconej akcyzy 
W przypadku szkód całkowitych (Totalschaden) osoba poszkodowana ma możliwość zażądać zwrotu poniesionych kosztów związanych z uiszczoną opłatą akcyzową za nowy, sprowadzony zza granicy pojazd.

Koszty przebudowy / zabudowy części z auta uszkodzonego do nowego 
W przypadku szkody całkowitej w pojeździe osobowym, ciężarowym lub specjalistycznym często można zażądać zwrotu niezbędnych kosztów poniesionych na przebudowanie niżej wymienionych części, urządzeń i agregatów z uszkodzonego w wypadku pojazdu do nowo zakupionego auta. Przykłady: radio, zmieniarka płyt, wzmacniacz, instalacja gazowa, chłodnia, dźwig, ogrzewanie dodatkowe, itp. – dotyczy głownie osprzętu dodatkowo zamontowanego w pojeździe. Informacje te są opisane w opinii technicznej.

Koszty importu / cła itd. 
W przypadku szkody całkowitej dotyczy tzw. pojazdów egzotycznych / pozaeuropejskich ( tzn. auta rzadko spotykane w Europie np. Buick, Aston Martin, Lincoln itp.), których nie da się zakupić w Niemczech lub na terenie Polski i jedyna możliwością jest ich import spoza Unii Europejskiej. Wówczas można zażądać zwrotu wszelkich poniesionych i niezbędnych kosztów importu takich jak: oplata celna, oplata za transport morski i obowiązkowe ubezpieczenie transportowe itd.

Koszty leczenia (w przypadku szkód osobowych) 
Zwrócone na rzecz poszkodowanego mogą zostać także koszty związane z niezbędnym leczeniem (tzw. Behandlungs – und Heilungskosten), jak np. koszty wizyt u lekarza, pobytu w szpitalu, niezbędnych leków, protez, sprzętu do rehabilitacji itp. Jednak ponieważ prawie wszyscy poszkodowani Polacy są ubezpieczeni ustawowo, roszczenia te przechodzą automatycznie na rzecz kasy chorych.

Utracone zarobki 
Do szkód powypadkowych zalicza się także zarobki utracone w wyniku powypadkowej niezdolności do pracy (tzw. Verdienstausfall). Jeżeli w wyniku wypadku drogowego w Niemczech dojdzie do trwałego zmniejszenia zdolności do pracy, mamy prawo do odpowiedniej renty – i to tak długo, jak długo byśmy prawdopodobnie pracowali. Jeżeli przez jakiś czas otrzymywaliśmy pieniądze ze strony zakładu pracy czy też od kasy chory, roszczenie tego typu przechodzi automatycznie na te instytucje.

Koszty przekwalifikowania zawodowego 
Jeżeli okaże się, że po wypadku samochodowym w Niemczech osoby poszkodowane będą musiały się przekwalifikować i wyuczyć nowego zawodu (tzw. Umschulungskosten) to koszty takiego przekwalifikowania powinny być również wyrównane.

Zadośćuczynienie po wypadku lub kolizji w Niemczech 
Jeżeli sprawca wypadku odpowiada na zasadzie winy, to w razie uszkodzenia ciała, utraty lub rozstroju zdrowia możemy jako poszkodowani domagać się odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznane krzywdy (tzw. Schmerzensgeld). Wysokość tego odszkodowania zależy od wielu czynników, takich jak: stopień i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych (np. pobyt w szpitalu, bolesność zabiegów, przeprowadzone operacje itp.), trwałość skutków wypadku (np. kalectwo, oszpecenie, bezradność życiowa), prognozę na przyszłość czyli ewentualne polepszenie lub pogorszenie stanu zdrowia, wiek poszkodowanego oraz jego sytuację osobistą i materialna.

Po wypadkach śmiertelnych w Niemczech uwzględniane są dodatkowo następujące pozycje szkód i roszczen odszkodowawczych:

Koszty pogrzebu ofiary wypadku drogowego 
W przypadku śmierci pokrzywdzonego wskutek wypadku, do którego doszło w Niemczech spadkobiercom przysługuje prawo do zwrotu kosztów pogrzebu (tzw. Beerdigungskosten). W skład tych kosztów wchodzą np. koszty grobu, nagrobka, świadectwa zgonu, nekrologów w gazecie, koszty stypy, wieńcy, kwiatów itp.

Zapewnienie środków utrzymania członków rodziny zmarłego 
Gdy zmarły, który poniósł śmierć wskutek wypadku drogowego na terenie Niemiec, pozostawił osoby, które były na jego utrzymaniu, jak np. żonę i dzieci, mają one prawo do otrzymania środków utrzymania, które łożyłby na nie zmarły (tzw. entgangene Unterhaltsleistungen). Wysokość tych świadczeń określona jest w odpowiednich przepisach regulujących świadczenia alimentacyjne.

Po wypadku samochodowym w Niemczech osoba poszkodowana ma prawo do wyboru niezaleznego rzeczoznawcy samochodowego np. z MOTOEXPERT. 

 

Nie czekaj i zleć oględziny uszkodzonego pojazdu i wykonanie precyzyjnej niemieckiej opinii rzeczoznawczej niezależnemu Rzeczoznawcy samochodowemu z Stowarzyszenia MOTOEXPERT.

ZAPYTAJ  RZECZOZNAWCE – ZAPRASZAMY

 

 

Wypadek samochodowy, wypadek drogowy, kolizja w Niemczech – Jakie odszkodowanie?

ZAPYTAJ RZECZOZNAWCE -ZAPRASZAMY !